• Real Time Artificial Intelligence for Tobacco Control News
  • Tobacco and COVID-19 Free Online Course
  • Read our Report on Compliance with Health Warning Label Requirements
  • Try our free online courses, some offered in multiple languages

Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu

Globaltobaccocontrol.org là nguồn thông tin trực tuyến, cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến, các hướng dẫn và báo cáo dựa trên nghiên cứu, và thông tin về các chương trình xây dựng năng lực của Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu (IGTC) cùng với Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg.

Sứ mệnh của Viện Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu là ngăn ngừa bệnh tật và tử vong do các sản phẩm thuốc lá, bằng cách đưa ra bằng chứng để hỗ trợ các biện pháp can thiệp có hiệu quả trong kiểm soát thuốc lá. Hoạt động trong một khung có 3 điểm chính : tạo lập kiến thức, tổng hợp và giải thích, đánh giá và giám sát, và xây dựng năng lực, mục tiêu của IGTC là giảm lượng sử sụng thuốc lá trên toàn cầu.

Globaltobaccocontrol.org is funded by Bloomberg Philanthropies as a part of the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use.