Những Thông lệ Tốt nhất trong các Chương trình Kiểm soát Thuốc lá

 

Học phần này đưa ra ví dụ về các chương trình kiểm soát thuốc lá thành công, những chương trình này có thể làm mô hình mẫu cho việc triển khai và thực hiện các chương trình tương tự trên toàn thế giới.‏‏‏‏

Click here to start online training

Học phần Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá gồm có 4 chủ đề:

Phát triển Chương trình Quốc gia: Nghiên cứu Tình huống tại Bra-xin
Vera Luiza da Silva e Costa, MD, MBA, PhD
Bài thuyết trình này nói về những nội dung của quá trình xây dựng năng lực nhằm xây dựng năng lực kiểm soát thuốc lá của quốc gia. Bài thuyết trình sử dụng Bra-xin làm nghiên cứu tình huống để nêu bật các bài học rút ra .

Phát triển Nguồn lực cho Kiểm soát Thuốc lá
José Castro
Trình bày tổng quan về việc phát triển nguồn lực cho việc kiểm soát thuốc lá, bao gồm: các dạng và các hình thức hỗ trợ, các động lực có thể có để hỗ trợ, và các chiến lược hiệu quả để thu hút sự hỗ trợ. Trong một phần của bài thuyết trình, người trình bày nói đến các nội dung của viết đề xuất xin trợ cấp .

Hút thuốc, Sức khỏe và Chăm sóc Xã hội ở Scotland
John Rafferty
Bài giảng này thảo luận những bài học rút ra từ việc thực thi lệnh cấm hút thuốc ở Scotland.

Những Thông lệ Tốt nhất trong các Chương trình Kiểm soát Thuốc lá: Một Bản cập nhật

Stanton Glantz, PhD

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống

>