Những Thông lệ Tốt nhất trong các Chương trình Kiểm soát Thuốc lá

 

Phát triển chính sách kiểm soát thuốc lá là nội dung cốt lõi của các phương pháp tiếp cận toàn diện nhằm phòng ngừa bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá. Học phần này nêu rõ một phạm vi rộng lớn các thông lệ tốt nhất trong chính sách kiểm soát thuốc lá, bao gồm lệnh cấm quảng cáo, môi trường không khói thuốc, thuế thuốc lá và việc quản lý sản phẩm. Học phần này sử dụng các ví dụ từ nhiều quốc gia khác nhau để minh họa những phương pháp tiếp cận thành công trong chính sách kiểm soát thuốc lá.

Click here to start online training

Học phần này gồm có 5 chủ đề::

Ho Làm thế nào để Phòng tránh 100 Triệu Cái chết do Thuốc lá
Thomas Frieden, MD, MPH
Bài giảng này trình bày tổng quan về đại dịch thuốc lá hiện tại và giới thiệu các chiến lược để kiểm soát thuốc lá, bao gồm đánh thuế, thiết lập những địa điểm cấm hút thuốc, thay đổi hình ảnh của thuốc lá, và các dịch vụ cai nghiện để giúp người hút thuốc lá bỏ thuốc. Kinh nghiệm ở Thành phố New York được dùng để minh họa cho hiệu quả của những biện pháp này. Những chiến lược này cũng có thể được sử dụng để giảm tỷ lệ hút thuốc trên toàn cầu xuống dưới 20% vào năm 2020, mà tôi dự đoán rằng có thể giảm được 150 triệu cái chết có liên quan đến thuốc lá.

Lệnh cấm Quảng cáo Thuốc lá
Anna White
Bài thuyết trình này trình bày tổng quan về những kỹ thuật mà ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng để quảng cáo và tiếp thị cho sản phẩm của mình, đồng thời thảo luận về vai trò của quảng cáo trong việc phán tán đại dịch thuốc lá. Lệnh cấm quảng cáo, chẳng hạn như những lệnh cấm theo yêu cầu của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá, đã chứng tỏ là biện pháp hiệu quả để giảm tỷ lệ hút thuốc.

Khói thuốc Thụ động tại các Địa điểm Công cộng
Ana Navas-Acien, MD, PhD, MPH
Bài thuyết trình này cũng thảo luận về những lợi ích trực tiếp và gián tiếp chính của môi trường không khói thuốc, và làm thế nào để môi trường không khói thuốc có thể đóng vai trò là chiến lược chính trong hoạt động kiểm soát thuốc lá trên toàn cầu. Bài thuyết trình này cũng mô tả các phương pháp phù hợp để theo dõi việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động ở các nơi công cộng, đánh giá các chính sách cấm hút thuốc và đưa ra các ví dụ từ nhiều quốc gia khác nhau.

Thuế và Cải thiện Y tế
Bungon Ritthiphakdee
Bài thuyết trình này là một hướng dẫn "cách làm" thực tiễn cho việc động ủng hộ tăng thuế thuốc lá, với ví dụ là kinh nghiệm của Thái Lan.

Quản lý Sản phẩm Thuốc lá
Mitch Zeller, JD
Bài thuyết trình này trình bày tổng quan về thị trường hiện tại cho các sản phẩm thuốc lá, thảo luận về sự cần thiết phải quản lý, và những cấu phần cơ bản cho việc quản lý có hiệu quả các sản phẩm thuốc lá.

Các Thông lệ Tốt nhất trong Chính sách Kiểm soát Thuốc lá: Bản cập nhật
Johanna Birckmayer, PhD, MPH

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống