Ngành công nghiệp Thuốc lá

 

Học phần này trình bày tổng quan về các thủ đoạn mà ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng để thúc đẩy nhu cầu và việc nghiện thuốc lá, làm suy yếu các nỗ lực kiểm soát thuốc lá và né tránh các chính sách kiểm soát thuốc lá. Các chiến lược tiếp thị cụ thể, bao gồm quảng cáo trong môi trường và tại các điểm mua hàng sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Click to start this online training

Học phần về Ngành công nghiệp Thuốc la gồm có ba chủ đề:

Các Thủ đoạn của Ngành công nghiệp Thuốc lá
Kelley Lee, DPhil, FFPH
Trình bày tổng quan về các thủ đoạn mà ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng để tăng lượng tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá và giảm thiểu sự quản lý và sự chỉ trích của công chúng.

Các Chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp
Stella Bialous, DrPH, MScN, RN
Bài giảng này trình bày tổng quan về những hoạt động Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (CSR) chính mà các công ty thuốc lá tham gia, và những lợi ích mà họ có được từ những nỗ lực đó.

Trồng cây Thuốc lá
Marty Otanez, PhD
Thảo luận về ảnh hưởng đối với sức khỏe và phí tổn môi trường của việc trồng cây thuốc lá, và đưa ra các khuyến nghị để giảm sự lệ thuộc về mặt kinh tế của người trồng cây thuốc lá vào cây thuốc lá.

Ngành công nghiệp Thuốc lá: Những Diễn tiến Gần đây
Joanna Cohen, PhD

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống