Kinh tế học

 

Vấn đề sử dụng thuốc lá dẫn đến những tổn thất to lớn về kinh tế cho xã hội, bao gồm tử vong do thuốc lá, chi phí tế và tổn thất cơ hội. Học phần này nhằm xem xét bằng chứng chính về hiệu quả kinh tế của các chiến lược kiểm soát thuốc lá cụ thể, bao gồm thuế và các biện pháp phi giá cả. Học phần này sẽ trình bày tổng quan về tác động của việc tăng thuế đối với việc làm, hoạt động buôn lậu và doanh thu thuế. Học phần này cũng sẽ xem xét và xua tan những lầm tưởng thông thường xung quanh vấn đề kinh tế học về kiểm soát thuốc lá.

Click to start this online training

Học phần Kinh tế học gồm có 6 chủ đề:

Kinh tế học và Quản lý Thuốc lá: Tổng quan
Hugh Waters, PhD
Trình bày tổng quan về các nguyên lý kinh tế và ứng dụng của những nguyên lý này trong các nỗ lực kiểm soát thuốc lá..

Đánh thuế Thuốc lá
Frank J. Chaloupka, PhD
Đề cập đến những lý do chính của việc đánh thuế thuốc lá, nhiều dạng thuế, và tác động của thuế thuốc lá đối với giá sản phẩm thuốc lá, doanh thu thuế thuốc lá và lượng tiêu thụ thuốc lá.

Các Phí tổn của việc Hút thuốc lá
Hana Ross, PhD
Trình bày nhiều loại phí tổn có liên quan đến hút thuốc, bao gồm việc tính toán phí tổn chăm sóc y tế quy thuộc cho việc hút thuốc lá, cũng như bằng chứng toàn cầu về các phí tổn có liên quan đến thuốc lá.

Phân tích Kinh tế về Nguồn cung Thuốc lá
Teh-wei Hu, PhD
Trình bày tổng quan về ảnh hưởng của việc trồng cây thuốc lá, sản xuất và cung ứng thuốc lá đối với nền kinh tế.

Illi Buôn bán Trái phép Thuốc lá
Ayda A. Yurekli, PhD

Đề cập đến vấn đề buôn lậu thuốc lá vốn phức tạp, trình bày các chiến lược và kinh nghiệm của nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn và kiểm soát hoạt động buôn bán thuốc lá trái phép

Buôn bán Trái phép Sản phẩm Thuốc lá: Nghiên cứu Tình huống
Vinayak M. Prasad, MD
Xem xét những cách thức mà hoạt động buôn bán trái phép ảnh hưởng đến y tế công cộng và đưa ra các chiến lược để kiểm soát buôn bán trái phép trong quy mô quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Các Thông lệ Tốt nhất trong Đánh thuế Thuốc lá: Một Bản cập nhật
Frank J. Chaloupka, PhD

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống