Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá

 

Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO là một điều ước công cộng toàn cầu nhằm mục đích giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật và tử vong do tiêu thụ thuốc lá gây ra. Học phần này sẽ xem xét và thảo luận về những điều khoản chính của công ước, bao gồm thuế và giá, lệnh cấm quảng cáo và bảo vệ tránh khói thuốc thụ động, và giúp hiểu rõ về các nghĩa vụ của chính phủ theo những điều khoản này.

Click here to start this training

Học phần Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá gồm có 4 chủ đề:

Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá
Heather Wipfli, PhD, MA
Bài thuyết trình này giới thiệu về cơ cấu chính của Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá, giải thích lý lẽ của việc phát triển công ước này, truy xét về lịch sử của Công ước, các thành tựu và mục tiêu trong tương lai.

Thực thi Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá ở Các nước Đang phát triển
Srinath K. Reddy, MD
Bài thuyết trình này xác định những thách thức mà các nước đang phát triển phải đối mặt khi trong việc thực hiện thành công sáng kiến kiểm soát thuốc lá, đưa ra một vài khuyến nghị về cách mà Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá có thể cải thiện và hướng tới việc tăng cường quản lý thuốc lá ở mọi nước đang phát triển..

Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO: Nội dung, Cam kết và các Mốc thời gian
Gemma Vestal, JD, MPH, MBA, BSN
Bài giảng này xem xét nghĩa vụ chung của Các Bên theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá và xác định những điều khoản chính đã đến hạn thực thi, nghĩa vụ của Các Bên và thời hạn cần phải tuân thủ.

Vai trò của Xã hội Dân sự trong Quá trình Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá
Laurent Huber
Bài thuyết trình này trình bày tổng quan về vai trò của xã hội dân sự từ khi bắt đầu quy trình đám phán Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá đến toàn bộ quá trình áp dụng, thực thi và giám sát công ước ở cấp quốc gia.

 Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá: Cập nhật
Douglas Bettcher, MD, PhD

Các yêu cầu Kỹ thuật
Macromedia Flash 8 player (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Adobe Reader 7 (hoặc phiên bản mới hơn)  |  Tải xuống
Các trình duyệt Web được hỗ trợ:
  Internet Explorer 6 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Firefox 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống
  Safari 2 (hoặc phiên bản mới hơn)   |  Tải xuống